De Zilverberk logo

Wedstrijdreglement

REGLEMENT WEDSTRIJD ‘De Zilverberk Comment Challenge’

ARTIKEL 1

De Zilverberk EZ, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2500 Lier, Lispersteenweg 112, organiseert een wedstrijd die van start gaat na de aankondiging van de wedstrijd en eindigt op de laatste dag van september 2020 om 23u59. Deelnemers die niet aan de wedstrijd hebben deelgenomen voor het eindtijdstip, kunnen geen aanspraak maken op de prijs.

Huidig reglement regelt de modaliteiten die van toepassing zijn op de Wedstrijd  ‘Zilverberk Comment Challenge’.

ARTIKEL 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen, ook (ex-)werknemers van ‘De Zilverberk’ of derden waarop de organiserende vennootschap beroep doet, die voldoen aan de deelnemersvoorwaarden hieronder beschreven.

Om deel te kunnen nemen dien je op 01/09/2020:

- minstens 18 jaar oud te zijn; en

- in België gedomicilieerd te zijn.

- een geldig Facebook-account hebben

ARTIKEL 3

Wat houdt deze wedstrijd in?

De ‘Zilverberk Comment Challenge’ is een online wedstrijd waaraan enkel kan worden deelgenomen via de officiële Facebookpagina van De Zilverberk (https://www.facebook.com/dezilverberk) door alle bezoekers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden beschreven in artikel 2.

Deze wedstrijd geldt over heel België en wordt gehouden in het Nederlands. Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

Deelnemen aan deze wedstrijd is in principe mogelijk 24 uur op 24. De Organisator behoudt zich echter het recht voor om het informaticasysteem tijdelijk onbeschikbaar te stellen om zo mogelijk technische aspecten bij te sturen teneinde het goede verloop van de wedstrijd te kunnen garanderen, alsook ter bescherming van het systeem en de hierin opgenomen gegevens.

De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment deze wedstrijd te wijzigen en/of hieraan vervroegd een einde te stellen zonder dat enige deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

Deelnemen aan de Wedstrijd moet als volgt:

1.      Bekijk ons promofilmpje op onze website/officiële Facebookpagina

2.      Laat een comment achter onder het bericht. Diegene die ons het origineelste aanprijst in de comment sectie, krijgt een LEUKE PRIJS.

3.      Raad hoeveel houtsoorten De Zilverberk gebruikt in dit filmpje en maak (ook) kans op het meditatiebankje. Je stuurt je antwoord in een PM, persoonlijke bericht naar De Zilverberk EZ.

De winnaar van de comment challenge wordt gekozen door het marketing team van De Zilverberk gebaseerd op de volgende criteria:

1. Het wervende en karakter van jouw comment over De Zilverberk (inspirationeel)

2. De coherentie met de inhoud van het promofilmpje

3. De originaliteit en creativiteit die jouw comment kleur geeft

De beslissing van deze jury is finaal en kan niet worden herroepen.

In totaal wordt er 1 winnaar gekozen voor de comment challenge en 1 winnaar geloot met de hout challenge.

De hout challenge wordt gewonnen door de deelnemer met het correcte antwoord op de vraag van het aantal soorten hout. Wanneer er meerdere deelnemers een correct antwoord insturen, dan wordt de prijs verloot tussen de verschillende deelnemers met het correcte antwoord.

thermowood plantenbak

De Comment Challenge winnaar krijgt:

·        Plantenbak in duurzaam thermowood gemaakt van grenen. Deze modellen bestaan uit een robuuste kuip met een houten frame bekleed met topkwaliteit D+ thermowood. Dit in milieuvriendelijk grenenhout uit Noord-Europa. Makkelijk goed voor nog 20-25 jaar tuin- en terrasplezier, zelfs bij slecht weer. Onze plantenbakken vragen geen onderhoud en met de tijd verkleurt deze thermowood van een stijlvol goudbruin naar een natuurlijke grijze kleur.

·        Vierkante plantenbak op wieltjes: 40 Liter / H42 B50 L50 cm / Grenen / Prijs: € 150

De Hout Challenge winnaar ontvangt:

·        Meditatiebankje in duurzaam Ipé hardhout. Dit rustgevende bankje is ook bruikbaar als Japans ceremonieel theetafeltje bijv. Het is handig opvouwbaar  en dus gemakkelijk op te bergen onder een bed of achter een kast. Het hout is mooi afgewerkt met een laag olie die mooi de nerven naar voren brengt. Goed voor nog verschillende generaties gebruiksgemak. Een uniek exemplaar. Prijs: € 75

Ipé meditatiebankje

ARTIKEL 4

Deelname aan de Wedstrijd is slechts mogelijk indien men zich akkoord verklaard heeft met het wedstrijdreglement. Door een comment te posten gaat de deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de wedstrijd.

Er is geen aankoopverplichting verbonden aan de Wedstrijd. Wel moet men een geldig Facebookaccount hebben om deel te nemen.

ARTIKEL 5

Eventuele kosten die worden gemaakt voor de deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding, …) zijn volledig ten laste van de Deelnemer. In geen geval kan de Deelnemer zijn/haar kosten voor deelname terugvorderen van De Zilverberk EZ.

ARTIKEL 6

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

ARTIKEL 7

De Zilverberk EZ en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met de deelname aan deze wedstrijd, hierbij inbegrepen vertragingen veroorzaakt door een eventueel technisch probleem.

De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers uit te sluiten in geval van vermoedelijke of bewezen fraude of misbruik met betrekking tot dit reglement, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen in geval van vermoedelijke of bewezen fraude met betrekking tot dit reglement, zonder dat de Deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten.

ARTIKEL 8

De naam van de winnaar worden bekend gemaakt via de officiële Facebook-pagina van De Zilverberk EZ. Ze zullen ook via een privébericht en via een reactie op hun Facebook comment op de hoogte gebracht worden en dit ten laatste in de 2de week van de maand oktober 2020. De winnaar zal worden geïnformeerd over hun winst en wordt gevraagd de ontvangst van het bericht waarin hun winst wordt meegedeeld, te bevestigen voor de laatste dag van oktober om 23h59. Bij gebrek aan antwoord van de winnaar tegen voormeld tijdstip, vervalt de gewonnen prijs en gaat deze automatisch naar de 2de winnaar in rij. Deze prijs is noch overdraagbaar, noch omruilbaar en kan niet in geld of om het even welk product of dienst omgewisseld worden.

De winnaars dienen in het bezit te zijn van een bewijs van domicilie in België op de datum van deelname (bijvoorbeeld: identiteitskaart) om de prijs te kunnen in ontvangst nemen.

De prijs kan in ontvangst worden genomen op de maatschappelijke zetel van De Zilverberk EZ, Lispersteenweg 112 te 2500 Lier, of het magazijn Mechelbaan 665D, 2580 Putte.

Elke deelnemer stemt ermee in om zijn/haar auteurs- en publicatierechten af te staan en staan De Zilverberk toe om in sociale media posts of andere communicatie kanalen hun content te gebruiken.

ARTIKEL 9

Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.

ARTIKEL 10

Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook.

ARTIKEL 11

De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten hun eigen wil om, de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De Organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Het verloop van de Wedstrijd volgens de goede regels, de strikte toepassing van het reglement, de aanduiding van de winnaars, de toekenning van de prijzen en de toezending of de overhandiging van de prijzen zullen eveneens onder de controle van de Organisator worden uitgevoerd.

De Organisator is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische falingen van om het even welk type, en dit zonder beperking, zoals: falingen in het doorsturen van informatie, het niet opsturen of ontvangen van e-mail of direct message, een onderbreking in het netwerk, een pech in hun computersysteem, in geval van overlast van het netwerk en/of het computersysteem.

De gebruikers hebben vrije toegang tot deze wedstrijd onder hun eigen en enige verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 12

Het reglement is vrij toegankelijk op de officiële Zilverberk Facebookpagina (de link naar het wedstrijdreglement staat onder elke publicatie in verband met de Wedstrijd) en op de officiële Zilverberk website. De Deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, moeten samen met hun schriftelijke aanvraag een voldoende gefrankeerde en aan hen zelf geadresseerde omslag opsturen naar De Zilverberk EZ, Lispersteenweg 112 te 2500 Lier.

ARTIKEL 13

Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens van de deelnemers bewaard in een databank voor zo lang de wedstrijd duurt. De Zilverberk is verantwoordelijk voor de verwerking.

De deelnemers aanvaarden dat hun persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt. De winnaars aanvaarden dat hun naam verschijnt bij de bekendmaking van de uitslag op de Facebookpagina van De Zilverberk, en ook via elk ander middel, medium of openbare communicatie die de promotor wenst te gebruiken.

De deelnemers hebben op elk moment het recht tot inzage, correctie, wijziging en verwijdering van gegevens die op hen betrekking hebben. Een deelnemer heeft ook het recht zicht te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor commerciële doeleinden. De persoonlijke gegevens blijven gedurende de loop van de wedstrijd bewaard in de databank van de promotor. Als een deelnemer dit wenst kunnen die gegevens sneller gewist worden. Een deelnemer heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien zij dit nodig achten. Om van zijn of haar rechten gebruik te maken volstaat het om een schriftelijk verzoek in te dienen bij De Zilverberk EZ, Lispersteenweg 112 te 2500 Lier, met een kopie van de identiteitskaart in bijlage. Dit verzoek kan ook gestuurd worden naar dit e-mailadres: info@de-zilverberk.be.

ARTIKEL 14

De Deelnemer verbindt zich er meer bepaald toe:

• de regels met betrekking tot de Wedstrijd na te leven;

• geen bedrog te plegen of anderszins vals te spelen;

• geen "fictieve persoonsgegevens" te creëren om deel te nemen;

• zich verstandig te gedragen.

• geen politieke of religieuze ideeën te uiten;

• niet te treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken.

Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zal bestraft worden met onmiddellijke uitsluiting van de Deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

ARTIKEL 15

De Deelnemer machtigt De Zilverberk EZ en/of verbonden vennootschappen van de Organisator in België om content (tekst, foto, video) en andere werken die zouden worden ingediend in het kader van de opdracht van de Wedstrijd door de Deelnemer, volledig, in zijn geheel of gedeeltelijk, commercieel en niet-commercieel te exploiteren via websites, sociale media pagina’s (waaronder de website), de pers, folders en/of brochures van de Organisator en/of verbonden vennootschappen van De Zilverberk EZ in België. Voor dit doeleinde verleent de Deelnemer aan de voormelde entiteiten een exclusieve, wereldwijde licentie op de auteursrechten, naburige rechten en andere intellectuele eigendomsrechten op voormelde werken, en in het bijzonder het recht om elke tekst weergegeven in de comments te gebruiken, openbaar te maken, tentoon te stellen, te reproduceren op om het even welke drager, te bewerken en/of uit te geven, al dan niet in combinatie met de hieronder genoemde persoonsgegevens van de Deelnemer, voor de promotie van het huidige productgamma en dienstenaanbod van de Organisatie en/of haar verbonden vennootschappen in België gedurende een periode van 1 jaar na het afsluiten van de Wedstrijd, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van de Organisator en/of de genoemde vennootschappen, anders dan de prijs waarop de Deelnemer eventueel recht zou hebben indien hij/zij de Wedstrijd zou winnen.

ARTIKEL 16

Elke Deelnemer garandeert dat het opgeroepen cadeau en alle comments die worden ingezonden in het kader van de Wedstrijd op generlei wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. De Deelnemer garandeert tevens dat hij/zij in zijn/haar hoedanigheid van ouder, voogd en/of vertegenwoordiger het vereiste mandaat heeft om bovenvermelde gebruiksrechten te verlenen op tekst van andere personen dan de Deelnemer die zouden zijn weergegeven in de comments. De Deelnemer zal de Organisator en/of verbonden vennootschappen van de Organisator in België vrijwaren en vergoeden voor alle schade die zij zouden lijden als gevolg van een aanspraak van enige derde op grond van zijn/haar beweerde intellectuele eigendomsrechten of andere rechten op of met betrekking tot de tekst en/of andere werken.

ARTIKEL 17

Mocht één van de voorwaarden van dit reglement nietig of niet van toepassing worden verklaard, dan blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing in de mate dat zij door de wet wordt toegelaten.

ARTIKEL 18

In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit reglement, zullen de beslissingen van de Organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.

ARTIKEL 19

Het Belgisch recht is van toepassing op huidig reglement. Elk geschil inzake de toepassing van dit reglement zal onder de bevoegdheid vallen van de bevoegde rechtbank.

Contactgegevens

+32 494 86 81 95
info@de-zilverberk.be
Varenstraat 6
2840 Rumst

Wij werken samen met...