De Zilverberk logo

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn bindend tussen klant en aannemer behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding.

Niet beschreven onderwerpen worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregels naar Belgisch recht.

Artikel 1: Offerte, ontwerp, meer werken en intellectuele rechten

1.1 Eerste bezoek en vrijblijvende offerte zonder ontwerp, of in het geval van maatwerk een richtinggevende schets, zijn gratis.

Wanneer er een ontwerp dient gemaakt te worden om een gerichte offerte te maken, wat bij maatwerk meestal het geval is, is dit niet langer vrijblijvend. 

De forfaitaire ontwerpkost dient betaald te worden voor we het ontwerp opmaken en wordt afzonderlijk via mail bevestigd. Het ontwerp wordt bijgewerkt tot beide partijen tevreden zijn en er een gerichte offerte uitgewerkt kan worden. Indien na enkele redelijke pogingen (3 aanpassingen en/of aantal (werk)uren in overeenstemming tot de ontwerpkost) toch geen akkoord wordt bekomen, dan kan de aannemer afzien van verdere inspanningen zonder de ontwerpkost te moeten terugbetalen.

Het ontwerp en het 3D sketchup bestand zijn na betaling ook jouw/jullie eigendom. 

1.2 Offertes worden bindend na schriftelijk akkoord (ook via mail) door de klant en na definitieve opmeting (indien nodig) en ondertekening door de zaakvoerder (aannemer) of zijn aangestelde. Voor het overige gelden zij als informatieve leidraad.

1.3 Indien het BTW- tarief gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van wat nog te factureren is overeenkomstig aangepast.

1.4 Meer werken kunnen met alle middelen van recht worden bewezen door de aannemer in afwijking van art. 1793 BW.

1.5 De klant is ertoe gehouden kosten voor advies van derden voor het correct opstellen van de offerte te vergoeden. Voorzieningen opgelegd door klant na het opmaken van de offerte worden bijkomend doorgerekend aan de klant. De aannemer is niet aansprakelijk voor vertragingen of termijnoverschrijdingen veroorzaakt door deze bijkomende voorzieningen.

1.6 Bevestiging van offerte en/of deelaspecten ervan, dient schriftelijk (of via email) binnen de aangegeven datum op de offerte te gebeuren om te kunnen genieten van de prijzen zoals voorgesteld op de offerte. Indien de markt het niet toelaat om te ver op voorhand vaste prijzen te bieden voor deelaspecten van de offerte wordt die afzonderlijk op de offerte en/of via mail benoemd. Dit kan gaan over de aankoop van materialen, de verplaatsingsvergoeding of werkuren.

1.7 De offerte biedt geen garantie qua oplevertermijn. De oplevertermijn wordt afzonderlijk afgesproken met klant en via mail bevestigd.

1.8 Alle plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze intellectuele eigendom en mogen niet misbruikt worden, noch door de klant noch door derden. Bij niet aanvaarding van de offerte kunnen deze niet gebruikt worden door de klant tenzij tegen een overeengekomen vergoeding. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en gebruik bij niet aanvaarding van de offerte.  Ingeval van misbruik moeten de stukken op eerste verzoek worden teruggegeven. De aannemer behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen die minimaal gelijk is aan 10% van de aannemingssom.

Artikel 2: Werkformules De Zilverberk

De structuur en prijsbepalende factoren van de offerte worden bepaald door de gekozen werkformule en werkwijze. Deze zijn steeds voorafgaand besproken met de klant en beschreven en vastgelegd in de offerte.

2.1 BEGELEIDE ZELFBOUW

Als klant heb je een project dat je graag afgerond ziet maar je wenst hulp (werkuren, materiaal, machines) of je twijfelt over de precieze manier van aanpak. Het initiatief en de verantwoordelijkheid voor het project blijft hier in de handen van de klant, maar je doet beroep op ons advies, onze arbeid, bouwmaterialen of machines die wij ter beschikking stellen. Machines kunnen worden gehuurd indien wij ze zelf niet nodig hebben, of gebruikt worden in ons bijzijn.

Omdat het op voorhand moeilijk vast te leggen valt hoeveel hulp je als klant nodig zult hebben wordt deze formule op basis van uurtarief geschat en in regie uitgevoerd.

In de andere werkformules bepalen wij een projectprijs en ligt de verantwoordelijkheid voor afwerking bij ons.

2.2 BUDGET OPLOSSING

In de budgetoplossing zoeken we samen met de klant naar een budgetvariant zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Als je als klant kiest voor de budgetoplossing kies je voor standaardoplossing met standaard materiaal (mogelijks 2de hands of recup) zonder verfijning uitgewerkt. Maatwerk, duurdere materialen of een hoge afwerkingsgraad zijn niet mogelijk.

2.3 DUURZAME AFWERKING

In deze formule kunnen we in samenspraak met de klant wel kiezen voor duurdere materialen en een grotere afwerkingsgraad. De beperking op maatwerk en verfijning van afwerking blijft. Alle mogelijke opties worden samen met de klant besproken zodat duidelijk is wat kan voor welke prijs. Een grotere duurzaamheid van het eindproduct staat centraal.

2.4 VERFIJND MAATWERK

In deze formule gaat meer tijd en toewijding naar het maatwerk en dit met duurzame materialen en een verfijnde afwerkingsgraad volgens met de klant overeengekomen standaarden.  

Wanneer de werken van die aard zijn dat een goede prijsinschatting niet mogelijk is kunnen wij in regie werken waarbij alle kosten en uren integraal worden doorgerekend aan de klant.

Artikel 3: Uitvoering van de werken

3.1 Wanneer de uitvoeringstermijn opgeschort of onderbroken wordt door toedoen van de klant of zijn aangestelde(n) (derden), is de klant een schadevergoeding verschuldigd wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse).

De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hij hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is aan de klant. 

3.2 De goederen die door de aannemer geleverd worden, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De klant is hiervoor verantwoordelijk, maar wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen wanneer de volledige prijs ervan is betaald. Zelfs na incorporatie blijven de geleverde materialen eigendom van de aannemer. De aannemer mag, zonder toestemming van de klant, materialen losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over op de klant na betaling van alle openstaande vorderingen aan de aannemer.

3.3 Water en elektriciteit zijn te voorzien door de klant. Ingeval geen elektriciteit kan aangeleverd worden door de klant, en de aannemer genoodzaakt is een stroomgroep of andere voorziening te gebruiken, worden de kosten hiervan doorgerekend aan de klant. De werf dient normaal toegankelijk te zijn, of door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden, om een normale uitvoering van de werken en leveringen mogelijk te maken. De klant is tevens verantwoordelijk om parkeermogelijkheden te voorzien. In stedelijke omgeving wilt dit vaak zeggen dat er parkeerborden aangevraagd moeten worden bij de gemeente om ervoor te zorgen dat de werf goed bereikbaar is. Nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan 15 minuten worden aangerekend.

3.4 De aannemer heeft het recht verplaatsingskosten door te rekenen aan de klant. De klant is op de hoogte van de vestigingsplaats van de aannemer en neemt de afstand van werf tot magazijn mee in zijn beslissing. De verplaatsingskost is afhankelijk van verplaatsing met of zonder geremde aanhangwagen. De actuele vermenigvuldigingscoëfficiënten staan op de website beschreven. Na afloop van de werken wordt de effectieve verplaatsing in rekening gebracht.

3.5 De uitvoering van de werken gebeurt volgens de regels van goed vakmanschap. Deze worden gespecificeerd in de contractuele documenten, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB, beschikbaar op datum van de offerte. (https://www.wtcb.be/  ) De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

Artikel 4: Oplevering

4.1 De aanneming wordt geacht definitief aanvaard te zijn als er binnen de 14 dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, dit behoudens andersluidend schriftelijk beding. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

Lichte verschillen in de kleur of textuur of het verkleuren van het hout of het lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen worden niet beschouwd als een gebrek aan conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek.  Dit tenzij uit de bestelbon zou blijken dat de constructie, maten, kleur of design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst vormen.

Voor de te verwachtten natuurlijke werking van hout en gerelateerde onderhoudstips verwijzen we de klant door naar onze website.

Artikel 5: Aansprakelijkheid.

De 10-jarige aansprakelijkheid voorzien in art. 1792 en 2270 BW is waar wettelijk voorzien van toepassing.

Artikel 6: Garantie/ waarborg

Behoudens anders luidend schriftelijk beding wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken aanwezig bij oplevering een wettelijk bepaalde waarborg gegeven van 24 maanden vanaf datum van  oplevering.  De waarborg geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van een slecht onderhoud of beschadiging vanwege de klant en op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen 2 maanden na vaststelling, aan de aannemer aangetekend, gedetailleerd en schriftelijk meldt. Een laattijdig melding impliceert dat er niet meer hersteld wordt of geen vergoeding kan gevraagd worden op grond van de waarborgregeling. De waarborg beperkt zich tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie- en/of montagefout bewezen is met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. Op de uitgevoerde herstellingen wordt geen enkele bijkomende waarborg gegeven. Op de bij de herstelling geleverde en gebruikte producten beperkt de waarborg zich tot de door de leverancier/ fabrikant verstrekte waarborgen.

De waarborg dekt niet de schade veroorzaakt:

  • door het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen door de klant;
  • door overmacht;
  • door een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelden;
  • vorst- of vochtschade.

 Artikel 7: Betaling

7.1 De aannemer factureert leveringen en prestaties zoals overeengekomen of wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, naargelang de vooruitgang der werken.

7.2 Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum op onze bankrekening of op de zetel van de aannemer. Facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk worden betwist.

7.3 Na verstrijken van de betalingstermijn, wordt een wettelijke verwijlinterest op jaarbasis aangerekend met een minimum van 50 euro vanaf de 14e dag na betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) en een bijkomende schadevergoeding kan ingeroepen worden.

7.4 Betalingsvoorwaarden - betaling in schijven:

  • 30 % voorschotfactuur na bevestiging ontwerp en offerte. Materialen worden pas aangekocht na betaling van de eerste schijf.
  • 40 % tussentijdse factuur twee weken voor de start van de werken. Dit factuur dient betaalt te zijn voor aanvang.
  • 30 % saldo na voltooiing, samen met de verrekening van de effectief uitgevoerde werken

Artikel 8: Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen en niet of niet-tijdige betaling

8.1 Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, is deze een vergoeding verschuldigd gelijk is aan de prijs voor de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 10% van de overeengekomen totaalprijs.

8.2 Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.

8.3 Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, is na aangetekende ingebrekestelling de wettelijke intrestvoet verschuldigd op het openstaande bedrag. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog te factureren gedeelte van de offerte. Bij niet-tijdige betaling van een factuur worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.

8.4 Voor de niet-tijdige uitvoering van werken met een contractuele vastgelegde opleveringsdatum wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van 5 euro/dag, met een maximum van 5% van de aannemingsprijs mits de klant de aannemer aangetekend ingebreke heeft gesteld.

Artikel 9: Online aanbod

9.1 Het aanbod van de webshop geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De Zilverberk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Voor specifieke vragen dient de klant vooraf contact te nemen met de klantendienst via info@de-zilverberk.be.

De online catalogus en de e-commerce website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig of niet up-to-date is of materiële fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Zilverberk niet. De Zilverberk is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten.

De klant dient zich ervan bewust te zijn dat de digitale weergave van kleuren, materialen en afbeeldingen van de producten op onze website (www.de-zilverberk.be) enkel ter illustratie zijn.

9.2 Onze doorlopende en terugkomende acties zijn trouw aan onze waarden en worden afzonderlijk gecommuniceerd op de website. De Zilverberk kan deze op elk moment bijstellen. 

Artikel 10: GDPR

De persoonsgegevens van de opdrachtgevers worden door De Zilverberk verwerkt in het kader van de offerte voor de opdracht met het oog op het klantenbeheer en de boekhouding. De opdrachtgevers kunnen hun gegevens altijd inkijken en, zo nodig, laten verbeteren of wissen, via een eenvoudig verzoek met bewijs van identiteit dat gericht is aan De Zilverberk. Voor vragen of klachten inzake gegevensverwerking kunnen de opdrachtgevers altijd terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Artikel 11: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd.
Alvorens een gerechtelijke procedure te starten, kan elk van de partijen verzoeken om elk technisch geschil voor te leggen aan de Verzoeningscommissie Bouw, Espace Jacquemotte, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, www.bouwverzoening.be.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Contactgegevens

+32 494 86 81 95
info@de-zilverberk.be
Varenstraat 6
2840 Rumst

Wij werken samen met...